: سیاست های کلی شرکت

1: انجام خدمات ایاب و ذهاب و حمل و نقل با بهترین کیفت در اسرع وقت

2: گسترش نواوری و آفرینندگی در سازمان

3: ارج نهادن و وفاداری به مشتریان

4: سودآوری برای مشتریان از طریق ارائه خدمات بهینه و مطمئن